Όροι χρήσης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD CONCEPT

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της Cloud Concept (εφεξής η εταιρεία/μας ή εμείς). Η εταιρεία μας εξειδικεύεται και παρέχει cloud hosting λύσεις για την διαβαθμισμένη κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων, επαγγελματιών, αλλά και μεμονωμένων καταναλωτών.

1. Γενικά – Πεδίο Εφαρμογής

1.1. Το έγγραφο αυτό, περιγράφει τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται και ισχύουν σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω του ιστότοπου με την επωνυμία https://c2.gr/ από την εταιρεία CLOUD CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο CLOUD CONCEPT Α.Ε. (εφεξής Cloud Concept), οι οποίοι θα αναφέρονται ως εξής «οι όροι». Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς. Η παροχή των υπηρεσιών μας, προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τον πελάτη (εφεξής «πελάτης» ή «εσείς». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιους από τους όρους ή δεν κατανοείτε κάποιον εξ αυτών, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διαφορετικά, η αποδοχή των όρων λογίζεται ανεπιφύλακτη. 

1.2. Σας διευκρινίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας προορίζονται για μεμονωμένους καταναλωτές, για εμπόρους, για επιχειρήσεις και εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που συμβάλλονται μαζί μας διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα και ικανότητα δέσμευσης του προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργούν (στην περίπτωση νομικών προσώπων). Σε καμία περίπτωση οι υπηρεσίες μας δεν αφορούν τους τυχόν πελάτες ή συνεργάτες των συμβαλλόμενων με εμάς προσώπων. 

1.3. Ο συναλλασσόμενος είναι υποχρεωμένος και δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη και αληθή και υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του καθώς και για κάθε αλλαγή που επήλθε μετά την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να αφορά στη λειτουργία της. 

1.4. Σε περίπτωση που η ταυτότητα του συναλλασσόμενου προσώπου με την εταιρεία μας ή η ταυτότητα της οντότητας για την οποία δηλώνει ότι ενεργεί, τεθεί σε αμφισβήτηση, η εταιρεία μας δικαιούται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης για να άρει τη σχετική αμφισβήτηση. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί θα αναστείλει προσωρινά την παροχή των υπηρεσιών της. 

1.5. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα και επιφυλάσσεται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών της, αν από το σύνολο της συμπεριφοράς και των στοιχείων του συναλλασσόμενου δεν επαληθευθεί η πραγματική ταυτότητά του ή αν από τις πράξεις ή παραλείψεις του τίθενται σε κίνδυνο οι υποδομές, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η φήμη της εταιρείας ή διακυβεύονται εν γένει τα εν γένει συμφέροντά της.

1.6. Η εταιρεία μας εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Νεραντζιωτίσσης 15 & Θησέως, Τ.Κ. 15124 και δραστηριοποιείται με ΑΦΜ 800711739 με αρ. ΓΕΜΗ 137781801000  με αρ. τηλ. +30 211 8005 401, με διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@c2.gr και support@c2.gr .

1.7. Οι όροι χρήσης διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή κατά περίπτωση (2251/1994 ως ισχύει), το ηλεκτρονικό εμπόριο (π.δ. 131/2003), την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (4624/2019, ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ) και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αναφορικά με τους παρόντες όρους, εφαρμόζεται το αρ.2 του ν.2251/1994 ως ισχύει.

1.8. Η εταιρεία μας δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την εταιρεία μας των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.9. Ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να ελέγξει αυτούς τους ιστότοπους, ούτε εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους. Επιπλέον, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με αυτούς ή τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. 

1.10. Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ταυτόχρονα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα όπως και το σημείο από όπου οι πελάτες μας συνδέονται για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας.

Παράλληλα με το παρόν κείμενο, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε και την Πολιτική Απορρήτου μας. 

2. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1. Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του (κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες) όσο και το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών μας συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) ή χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.

2.2. Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ιδίως η χρήση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διάθεση σε τρίτους (με ή χωρίς αντάλλαγμα), η δημιουργία παράγωγων έργων και κάθε άλλη ενέργεια χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της εταιρείας. Τυχόν περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο ή κατά την παροχή των υπηρεσιών μας  όπως λογότυπα, σχέδια, και άλλα γνωρίσματα ανήκει στην εταιρεία μας (εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά) και προστατεύεται, ενώ η δημόσια προβολή του δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους.

3. Όροι χρήσης των υπηρεσιών μας

3.1. Η χρήση των υπηρεσιών μας γίνεται υπό συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με τυχόν ενέργειες και παραλείψεις σας, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την εταιρεία, να τη θέσουν σε νομικό κίνδυνο, να βλάψουν τρίτους ή να συνιστούν παράνομες πράξεις.

3.2. Ο πελάτης συνομολογεί και αποδέχεται ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού ή να τον εκπαιδεύσει. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν.

3.3. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών μας, του ιστοτόπου μας, των εφαρμογών και των υπολογιστικών πόρων που σας διαθέτουμε, ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά):

 1.  - κατά τρόπο που είναι παράνομος, προωθεί, προτρέπει σε τέλεση ή ανέχεται παράνομες πράξεις ή δραστηριότητες (του ίδιου του πελάτη ή τρίτων)
 2.  - για την εν γένει προώθηση ή και εκτέλεση πράξεων που συνιστούν τρομοκρατικές πράξεις, πράξεις βίας, παιδική πορνογραφία (ή άλλες παράνομες πράξεις κατά ανηλίκων), για την αποστολή, διάθεση, εμπορία ναρκωτικών ουσιών και εν γένει για τη διάθεση περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό ή προωθεί κάθε είδους διακρίσεις 
 3.  - για την αποστολή (από τον πελάτη ή για λογαριασμό τρίτων) προωθητικών emails, ενοχλητικών μηνυμάτων ή εν γένει μηνυμάτων χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας e-privacy 
 4. - για την εκτέλεση πράξεων που συνιστούν ή υποστηρίζουν κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks) ή που άγουν σε παραβίαση ή διακινδύνευση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (της εταιρείας ή τρίτων)
 5. - για την αποστολή δεδομένων ή αρχείων (σε τρίτους ή στην εταιρεία) που περιέχουν ή εγκαθιστούν ή ενεργοποιούν ιούς ή παρόμοια βλαπτικά προγράμματα (worms, trojan horses κλπ), τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ή είναι σε θέση να διαταράσσουν, να περιορίζουν ή να καταστρέφουν την ομαλή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού (software) ή υλικού (hardware) ή να παρακολουθούν παρανόμως τη λειτουργία τους ή να αλλοιώνουν αποθηκευμένες ή μεταδιδόμενες πληροφορίες. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ώστε το περιεχόμενο που μεταφορτώνει (αρχεία, προγράμματα, βάσεις δεδομένων) να είναι νόμιμο και ασφαλές και σε κάθε περίπτωση είναι αυτός υπεύθυνος για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, εφαρμογών και των ενεργειών που γίνονται από το λογαριασμό του κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών της εταιρείας.
 6. - για τη ανίχνευση ή τη δοκιμασία πιθανών ευπαθειών ενός πληροφοριακού συστήματος που ανήκει στην εταιρεία ή σε τρίτους
 7. - για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων
 8. - για την παραβίαση του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή την παραβίαση εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών
 9. - για τον περιορισμό, τη διατάραξη, την αλλοίωση, τον επηρεασμό της διαθεσιμότητας, τη διακινδύνευση της ασφάλειας ή την καταστροφή του παρόντος ιστοτόπου, οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή εν γένει των διαθέσιμων τεχνικών μέσων και πόρων της εταιρείας είτε βρίσκονται σε φυσική είτε σε ψηφιακή μορφή, ανεξαρτήτως του τρόπου, της μεθόδου ή της τεχνικής που τυχόν χρησιμοποιηθεί
 10. - κατά τρόπο που προκαλεί υπέρβαση των διατεθέντων πόρων ή κατά τρόπο που προκαλεί υπέρμετρη δέσμευση των διαθέσιμων πόρων και απειλείται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρείας

3.4. Επιπλέον ο πελάτης αποδέχεται: 

 1. - Να μην εκτελεί λογισμικό τύπου «δαίμονα» και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 2. - Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer
 3. - Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.
 4. - Να μην συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
 5. - Να μην εκτελεί gaming servers

 

3.5. Ρητά απαγορεύεται επίσης η μεταπώληση των υπηρεσιών μας, εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά.

3.6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατόπιν ενημέρωσης μας η προπαρασκευή ή η τέλεση οιαδήποτε εκ των αναφερομένων περιπτώσεων, η παραβίαση νομοθεσίας, η διακινδύνευση των υποδομών, υπηρεσιών και συμφερόντων της εταιρείας ή τρίτων, η εταιρεία δύναται να διακόψει αμέσως την παροχή των υπηρεσιών της και τη χρήση των συμφωνηθέντων πόρων του πελάτη ακόμα και χωρίς προειδοποίηση και να διαγράψει το τυχόν παράνομο υλικό. Ο πελάτης λογίζεται σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις που αφορούν την εκ μέρους του χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας.

3.7.  Σε περίπτωση που ο πελάτης συμμορφωθεί στο αίτημα της εταιρείας, δεν έχει προκληθεί κάποια ζημία και δεν παρίσταται κανένας κίνδυνος για τα δικαιώματα τρίτων ή της εταιρείας, αυτή δύναται να επιτρέψει στον πελάτη τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να τερματίσει οριστικά την πρόσβαση του πελάτη στις υπηρεσίες της, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της. Σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης (κατόπιν ή άνευ ενημέρωσης του πελάτη) των υπηρεσιών μας εξαιτίας των ανωτέρω, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ζημίες άμεσες ή έμμεσες, οικονομικές ή υλικές (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης) που προκληθούν στον πελάτη ή σε τρίτους.

4. Περιορισμός χρήσης

4.1. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του. Ως ιδιοκτήτρια και/ή διαχειρίστρια του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

4.2. Ο πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, Traffic, κτλ) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο που έχει επιλέξει. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση πακέτου φιλοξενίας.

4.3. Σε περίπτωση που η φιλοξενία φτάσει τα μέγιστα όρια πόρων η λειτουργία του website διακόπτεται αυτόματα από τον αρμόδιο μηχανισμό ασφαλείας που είναι εγκατεστημένος σε κάθε server που φιλοξενεί Hosting πακέτα.

4.4. Η λειτουργία του website επανέρχεται έπειτα από την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για την εύρεση λύσης ή της πηγής της υπερκατανάλωσης των πόρων από την φιλοξενία καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του πελάτη ή/και του διαχειριστή/προγραμματιστή του website. Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί στην διακριτική της ευχέρεια να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

 

5. Απαιτήσεις ασφαλείας

5.1. Ο πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εμπιστευτική διατήρηση των συνθηματικών (username, password) που απαιτούνται για την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών μας και στην περίπτωση νομικού προσώπου οφείλει να εξασφαλίζει ότι αυτά να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. Η εταιρεία θέτει password policy, τα οποία ο πελάτης καλείται να ακολουθεί. Η εταιρεία παραδίδει στον πελάτη αρχικά συνθηματικά, τα οποία ο πελάτης καλείται να αλλάξει κατά την πρώτη χρήση όπως και να τα αλλάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

5.2. Αν για κάποιο λόγο ο πελάτης θεωρεί ότι έχουν διαρρεύσει τα συνθηματικά που χρησιμοποιεί, οφείλει να προβεί στην άμεση αλλαγή τους και να επικοινωνήσει εγγράφως και το πολύ εντός 1 ημέρας με την εταιρεία. Επιπλέον, στην περίπτωση που αντιληφθεί περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή υπόνοια ύπαρξης περιστατικού ασφαλείας, οφείλει να επικοινωνήσει εγγράφως εντός 1 ημέρας με την εταιρεία.

5.3. Το λειτουργικό πρόγραμμα και το εν γένει λογισμικό του υπολογιστή του πελάτη από τον οποίο γίνεται χρήση των υπηρεσιών μας, πρέπει να είναι ενημερωμένο και να έχουν εγκατασταθεί οι τελευταίες αναβαθμίσεις ασφαλείας (security patches). Η χρήση των υπηρεσιών μας πρέπει να γίνεται από οικιακό/εταιρικό δίκτυο με ελεγχόμενη πρόσβαση και όχι από δημόσια δίκτυα. Επιπλέον, ο πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί για την αυθεντικοποίησή του έλεγχο ταυτότητας 2 παραγόντων (two factor authentication - 2fa).

5.4. Η εταιρεία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές λειτουργικού συστήματος που υπάρχουν στους servers προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών συστήματος. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τον κώδικα των ιστοσελίδων και του λογισμικού του ώστε να διατηρείται η συμβατότητα με το λογισμικό στον server του Παρόχου. 

5.5. Ο πελάτης υποχρεούται να ανταποκρίνεται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της εταιρείας εντός τριών  ημερών.

 

6. Ευθύνη Εταιρίας

6.1. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε καμία ενέργεια επί του περιεχομένου που θα μεταφορτώσει ή θα χρησιμοποιήσει ή θα παράξει διά των υπηρεσιών της, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό για τη χρήση που επιδιώκει, αλλά αποδέχεται ότι αυτό συνιστά δική του ευθύνη. Η εταιρία μας δύναται να έχει πρόσβαση στο υλικό που μεταφορτώνει ο πελάτης κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, αλλά αυτό συμβαίνει κατά περιορισμένο τρόπο και συνήθως έπειτα από αίτημα του ιδίου ή αν αυτό απαιτείται για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων ή συντήρησης ή κατόπιν αιτήματος ελέγχου από εισαγγελικές, δικαστικές, διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές ή σε περίπτωση καταγγελίας.

6.2. Η εταιρία μας δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που μεταφορτώνει και διακινεί ο πελάτης στο δίκτυο των διακομιστών της. 

6.3. Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη. 

6.4. Η εταιρεία δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

6.5. Η εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

6.6. Η εταιρεία δεν παρέχει τις υπηρεσίες και τις υποδομές της κατ’ αποκλειστικότητα.

6.7. Η εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους διακομιστές της και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μειώνοντας τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς όμως να παρέχει εγγύηση για την ασφάλεια των υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών της από επιθέσεις τρίτων. 

6.8. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις λογισμικού καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του και το λογισμικό του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στους servers της εταιρείας.

6.9. Η εταιρία λαμβάνει καθημερινά (έως και μία ημέρα πίσω) αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διατηρούν οι πελάτες στους διακομιστές μας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο εφεδρείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι πλήρες. Η ανάκτηση αρχείων από τα αντίγραφα εφεδρείας χρεώνεται, εκτός από την περίπτωση αστοχίας υλικού στον server φιλοξενίας του πελάτη και υπό την προϋπόθεση ενεργής και εξοφλημένης συνδρομής υπηρεσιών φιλοξενίας του πελάτη. 

6.10. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση συστήνει στους πελάτες να λαμβάνουν και οι ίδιοι αντίγραφα ασφαλείας κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αρχείων που μεταφορτώνουν στους διακομιστές μας και να τα διατηρούν σε πληροφοριακό σύστημα που βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχό τους. 

6.11. Σε περίπτωση αιτήματος ανάκτηση αρχείων, η εταιρία κατά κανόνα θα τα αποστείλει εντός λίγων ωρών. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να παρουσιάσει εν μέρει ασυμβατότητες του υλικού σε σχέση με την αρχική μορφή.

6.12. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εταιρία, εφόσον λάβει επίσημο αίτημα πρόσβασης ή ελέγχου από εισαγγελικές, δικαστικές, διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές, θα συμμορφωθεί αναγκαστικά προς αυτό. Στο πλαίσιο αυτό θα αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό του πελάτη και μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει το σύνολο ή μέρος αυτού στις παραπάνω αρχές.

6.13. Η εταιρεία τηρεί πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη μετάδοση δεδομένων (firewall, vpn) ενώ τηρεί όλα τα πληροφοριακά της συστήματα διαρκώς επικαιροποιημένα και παρακολουθεί τον έλεγχο καλής και ασφαλούς λειτουργίας τους διαρκώς (24/7). 

6.14. Σε περίπτωση που εγερθούν κατά της εταιρείας μας αξιώσεις λόγω περιεχομένου που μεταφορτώθηκε ή ενεργειών του πελάτη που διήλθαν μέσω των διακομιστών της, ο πελάτης υποχρεούται να καλύψει κάθε ζημία ή βλάβη που ήθελε προκληθεί στην εταιρεία ή σε τρίτους,  ενώ υποχρεούται σε αποζημίωση της εταιρείας στην περίπτωση που αυτή καταδικαστεί σε καταβολή αποζημίωσης. 

6.15. Επιπροσθέτως ο πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της εταιρείας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

6.16. Τυχόν διαφορές που προκύψουν μεταξύ εταιρείας και πελατών θα επιλύονται κατ’ αρχήν μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών - ΗΕΔ (Online Dispute Resolution - ODR).

7. Διαθεσιμότητα  υπηρεσιών - Εξαιρέσεις

7.1. Η εταιρεία μας εγγυάται τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της (uptime) σε ποσοστό 99.9%. 

7.2. Για κάθε μήνα που η εταιρεία δεν καλύπτει την εγγύηση της παρεχόμενης υπηρεσίας, ο πελάτης δικαιούται την πίστωση συγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό του. Για την πίστωση του ποσού, απαιτείται:

 • - Η ενεργή συνδρομή του πελάτη, χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες.
 • - Η αποστολή ενός σχετικού αιτήματος με email από τον πελάτη προς τη διεύθυνση support@c2.gr.
 • - Η αποστολή του αιτήματος εντός 6 ημερών μετά τη μη προγραμματισμένη διακοπή δικτύου ή ρεύματος.

 

7.3. Η πίστωση εφαρμόζεται σε λογαριασμό τραπέζης του πελάτη σε 30 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος επιστροφής χρημάτων. Με την ολοκλήρωση της καταβολής αποσβένονται πλήρως και ολοσχερώς όλες οι αξιώσεις του πελάτη ή τρίτων, τρέχουσες ή μελλοντικές, συναφείς ή παρεπόμενες, από τις οποίες και παραιτείται.

7.4. Ο υπολογισμός της πίστωσης εκτιμάται ως εξής:

 

Premium Cloud Hosting

Διαθεσιμότητα Αποζημίωση
<99.9% & >95% 50% του μηνιαίου τιμήματος
<95% 100% του μηνιαίου τιμήματος

 

Semidedicated Hosting

Διαθεσιμότητα Αποζημίωση
<99.95% & >99% 20% του μηνιαίου τιμήματος
<99% & >95% 50% του μηνιαίου τιμήματος
<95% 100% του μηνιαίου τιμήματος

 

Reseller Cloud Hosting

Διαθεσιμότητα Αποζημίωση
<99.9% & >95% 50% του μηνιαίου τιμήματος
<95% 100% του μηνιαίου τιμήματος

 

Wordpress Cloud Hosting

Διαθεσιμότητα Αποζημίωση
<99.9% & >95% 50% του μηνιαίου τιμήματος
<95% 100% του μηνιαίου τιμήματος

 

Magento Hosting

Διαθεσιμότητα Αποζημίωση
<99.95% & >99% 20% του μηνιαίου τιμήματος
<99.95% & >95% 50% του μηνιαίου τιμήματος
<95% 100% του μηνιαίου τιμήματος

 

IaaS 

Διαθεσιμότητα Αποζημίωση
<99.99% & >99% 25% του μηνιαίου τιμήματος
<99% 50% του μηνιαίου τιμήματος

 

7.5. H αποζημίωση υπολογίζεται συνολικά ανά μήνα και λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Η συνολική μηνιαία αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κόστος της μη διαθέσιμης υπηρεσία, για τον μήνα αυτό υπολογίζοντας την μικρότερη τεχνητή/λογική μονάδα (πχ, VM, Πακέτο φιλοξενίας κλπ).

7.6. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της (και τυχόν προκληθείσα ζημία) και δεν υποχρεούται στην πίστωση ποσού κατά τα ανωτέρω, όταν οι παραπάνω περιστάσεις προκαλούνται ή συνδέονται ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) με :

 1. - διακοπές και δυσλειτουργίες λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: πόλεμος, δολιοφθορά, πυρκαγιά, πλημμύρα, απεργία, προβλήματα ηλεκτροδότησης, δυσλειτουργία δικτύου, κυβερνοεπίθεση/ιοί/αστοχία λογισμικού είτε στις υποδομές της εταιρείας είτε στο τερματικό του πελάτη κλπ) 
 2. - διακοπές και δυσλειτουργίες λόγω προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της 
 3. - διακοπές και δυσλειτουργίες λόγω πράξεων ή παραλείψεων του πελάτη, οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της εταιρίας 
 4. - διακοπές και δυσλειτουργίες λόγω παραγόντων που επηρεάζουν τις υπηρεσίες της αλλά δε βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της (προβλήματα με browsers, ποιότητα πρόσβασης ή αδυναμία πρόσβασης στο internet, μη διαθεσιμότητα δικτύου, προβλήματα στο hardware ή στο software που χρησιμοποιεί ο πελάτης κλπ)
 5. - διακοπές που σχετίζονται με εσωτερικές υπηρεσίες σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος καθώς και λογισμικού όπως οι υπηρεσίες Apache, PHP, Nginx, MySQL κλπ

7.7. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος με βάσει τα ανωτέρω να σταθμίζει, να οργανώνει και να εκτιμά ο ίδιος το είδος της χρήσης στην οποία θα προβεί ή το είδος των υπηρεσιών που θα παράσχει σε τρίτους (μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας) και αν  αυτές ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες του.

7.8. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την παροχή των υπηρεσιών της μόνο για θετική ζημία του πελάτη κατ’ ανώτατο όριο μέχρι την καθαρή αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ενός έτους πριν το ζημιογόνο συμβάν, του πελάτη συνομολογούντος ότι ο περιορισμός αυτός είναι εύλογος και δίκαιος λόγω του ύψους του καταβαλλόμενου τιμήματος, του περιβάλλοντος και της φύσης των υπηρεσιών μας.

8. Διαδικασία αγοράς υπηρεσιών

8.1. Για την απόκτηση των υπηρεσιών μας, ο πελάτης ακολουθεί μια εύκολη και step by step διαδικασία. Προϋπόθεση είναι να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και κατάλληλο τερματικό (desktop, laptop).

8.2. Όσον αφορά τις υπηρεσίες premium cloud hosting, semi dedicated hosting και wordpress hosting:

α) Από την επιλογή ΠΡΟΪΟΝΤΑ επιλέγετε την υπηρεσία και το πακέτο που επιθυμείτε

β) Εν συνεχεία επιλέγετε ΑΓΟΡΑ

γ1) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε νέο domain επιλέγετε “Register a new domain” και πληκτρολογείτε το όνομα του domain της επιλογής σας. Το σύστημα θα σας ενημερώσει αυτόματα εάν το όνομα του domain που έχετε επιλέξει είναι διαθέσιμο καθώς και για την τιμή του.

γ2) Εάν έχετε ήδη κάποιο domain και θέλετε να κάνει τη μεταφορά στην Cloud Concept, τότε επιλέγετε «Transfer your domain from another registrar”. Πληκτρολογείτε το όνομα του domain και το σύστημα σας ενημερώνει εάν υπάρχει το domain που πληκτρολόγησατε. Στη συνέχεια επιλέγετε Transfer και Continue.

γ3) Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον domain και να αλλάξετε τους nameserver του, πατάτε στην επιλογή “I will use my existing domain and update my nameservers”. Πληκτρολογείτε το όνομα του domain και πατάτε “use”.

δ) Στην επιλογή “Choose Billing Cycle” μπορείτε να επιλέξετε κάθε πότε θα πληρώνετε για την υπηρεσία. Στην επιλογή “Configurable Options” μπορείτε να επιλέξετε, εάν θέλετε, κάποια από τις διαθέσιμες εφαρμογές που υπάρχουν και να γίνει αυτόματη εγκατάσταση αυτής. Στη συνέχεια πατάτε “continue”.

ε) Στο επόμενο βήμα, ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει, μπορεί να θέσετε nameservers της επιλογής σας ή να αφήσετε την επιλογή “default” ή να βάλετε κάποιο EPP Code ώστε να γίνει το authorise από τον υφιστάμενο registrar.

στ) Στη συνέχεια μεταφέρεστε στη επιλογή του check out όπου καλείστε να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ζ) Στο τελευταίο βήμα, δημιουργείται ένα τιμολόγιο και μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσής είτε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

η) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνετε αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό email.

8.3. Μετά την απόκτηση της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει website γίνεται η μεταφορά του site (είτε από εσάς είτε από εμάς), από το ίδιο τον πελάτη ή από εμάς, εφόσον υπάρχει. Αν δεν υπάρχει το website το δημιουργείτε και εν συνεχεία η μεταφορά στο server μας γίνεται είτε από εσάς είτε από εμάς. 

8.4. Όσον αφορά τις υπηρεσίες (colocation, ΛΥΣΕΙΣ) η τιμή, η διάρκεια και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, καθορίζονται κατόπιν αιτήματος για λήψη προσφοράς.

9. Πληρωμή συνδρομών – Ανανέωση - Λήξη

9.1. Πριν την ημερομηνία λήξης της διάρκειας παροχής των υπηρεσιών μας, ο πελάτης ειδοποιείται αυτοματοποιημένα για την πληρωμή. Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με κατάθεση στην τράπεζα, ο πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την εταιρεία για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και την ημερομηνία της τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής. Η ενημέρωση γίνεται με email προς τη διεύθυνση support@c2.gr. 

9.2. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών μας και επιθυμεί την επιστροφή τυχόν εγγύησης που έχει καταβληθεί, θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο επιθυμεί την απενεργοποίηση της οποιαδήποτε υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση που έχει τυχόν καταβληθεί για ολόκληρο τον μήνα. Μετά την διάρκεια χρήσης της εγγύησης η υπηρεσία ακυρώνεται αυτόματα.

9.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του αντιτίμου των υπηρεσιών μας ή μη ανανέωσης, η εταιρεία διακόπτει προσωρινά εν όλω την παροχή των υπηρεσιών της. Ακολουθεί ενημέρωση του πελάτη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή email. Η πρόσβαση του πελάτη στις υπηρεσίες μας αποκαθίσταται μετά την εξόφληση του συνόλου της οφειλής του. 

9.4. Με την άπρακτη πάροδο 15 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής και αφού η εταιρεία έχει αποστείλει δεύτερη ειδοποίηση, δικαιούται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών της και να διαγράψει όλο το περιεχόμενο (αρχεία, εφαρμογές, ρυθμίσεις κλπ) του πελάτη και να αποδεσμεύσει όλους τους πόρους που είχε διαθέσει σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση που η πληρωμή της ανανέωσης συνδρομής της υπηρεσίας γίνει μετά την λήξη της συνδρομής, και μόνο εφόσον είναι εφικτή η επανενεργοποίηση από τον Πάροχο, υπάρχει για τον Πελάτη χρέωση επανενεργοποίησης της υπηρεσίας (το 50% του μηνιαίου μισθώματος).

9.5. Η ελάχιστη διάρκεια των υπηρεσιών είναι ένας (1) μήνας.

10. Ειδικοί όροι Cloud VPS

10.1. Για κάθε νέο VM server που παρέχει/παραδίδει στον πελάτη και εφόσον ο πελάτης δεν έχει ενεργοποιήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες με χρέωση, η εταιρεία είναι υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τις παρακάτω εργασίες:

 • - Δημιουργία και αρχική εγκατάσταση VM συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα ελέγχου που προσφέρει ο Πάροχος κι έχει επιλεγεί από τον Πελάτη .
 • - Εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων μέχρι τότε ενημερώσεων.

10.2. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιουδήποτε είδους αναβάθμιση ή παραμετροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων τις οποίες ο Πελάτης φιλοξενεί στο VM που του παραδόθηκε προκειμένου να λειτουργήσουν κατά τον αναμενόμενο τρόπο.

10.3. Ευθύνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής στο νέο VM φέρει αποκλειστικά και μόνο ο πελάτης. Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί να προβεί σε παραμετροποιήσεις στις ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες στο νέο VM κατόπιν υπόδειξης του προγραμματιστή ώστε να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει κατ’ εξαίρεση και εκτός των αρμοδιοτήτων της.

10.4. Κάθε επιπρόσθετη εργασία που δεν αναφέρεται παραπάνω, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία το κόστος της οποίας αναφέρεται ρητά στη σύμβαση του Πελάτη ή αν δεν υπάρχει σαφής αναφορά, βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου.

10.5. O πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για τις παρακάτω εργασίες:

 1. - Τακτική αναβάθμιση των web εφαρμογών οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στα websites που φιλοξενούνται στο VM καθώς και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates) στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις ώστε να καλύπτονται τα κενά ασφαλείας.
 2. - Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του VM για όλα τα δεδομένα (αρχεία, βάσεις δεδομένων, e-mails) των domains που φιλοξενεί και αποθήκευση τους σε τοπική προσωπική του τοποθεσία εκτός VM.
 3. - Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τελικούς πελάτες που φιλοξενεί στο VM του. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία υποστήριξη στους τελικούς πελάτες του αντισυμβαλλόμενου πελάτης, παρά μόνο στον ίδιο.
 4. - Τακτικός έλεγχος ασφάλειας και πρόληψη των κενών ασφαλείας.
 5. - Να ακολουθεί τα σχετικά εγχειρίδια χρήσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο τόσο για τον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει) όσο και για το λειτουργικό σύστημα του VM ή να ακολουθεί τις συμβουλές της εταιρεία πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση σε επίπεδο VM. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που οι εργασίες του πελάτη οδηγήσουν σε μη διαθεσιμότητα του VM και των επιμέρους υπηρεσιών του.
 6. - Να διατηρεί καλό IP reputation για την διεύθυνση IP που του παραχωρήθηκε.

10.6. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε ιστοσελίδας εντός ενός VM ή ακόμη και ολόκληρου του VM από τις υποδομές της αν κρίνει ότι βλάπτει τα συμφέροντα της ακόμη και αν δεν αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης.

10.7. Στις υπηρεσίες VM δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο. Ο πελάτης μπορεί να αναθέσει την εργασία μεταφοράς περιεχομένου από διαφορετικό πάροχο στο VM που έχει ενεργοποιηθεί στην υποδομή της, εάν δεν δύναται να το αναλάβει ο ίδιος. Η εργασία μεταφοράς αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της C2 και το οποίο προκαταβάλλεται.

10.8. Ο πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, CPU, RAM) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο VM που έχει επιλέξει. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση (μεγαλύτερο πακέτο VPS, κλπ).

10.9. Σε περίπτωση που το VM φτάσει τα μέγιστα όρια των παρεχόμενων πόρων σημειώνεται αυτόματη μη διαθεσιμότητα του VM και των υπηρεσιών του και κατ’ επέκταση των websites που φιλοξενεί. Η λειτουργία του VM επανέρχεται με επανεκκίνηση και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων ή με αύξηση των παρεχόμενων πόρων.

10.10. Απαγορεύεται οι διακομιστές του χρήστη να κάνουν εκτενή χρήση της swap λόγω έλλειψης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης οφείλει να αναβαθμίσει τη μνήμη του σε επαρκές για την απαιτούμενη χρήση του διακομιστή σημείο.

10.11. Για διακομιστές με ετήσια ή τριετή δέσμευση, η εταιρία παρέχει δυνατότητα τμηματικών πληρωμών εως και σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της υπηρεσίας, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να άρει την δυνατότητα των τμηματικών πληρωμών του τιμήματος και να απαιτήσει την εφάπαξ καταβολή του συνόλου της εναπομείνουσας διάρκειας μίσθωσης.

11. Ειδικοί όροι για Migration - Μεταφορά από άλλο πάροχο φιλοξενίας

11.1. Η υπηρεσία migration αφορά μόνο τις υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενίας (Premium Cloud Hosting, Semi Dedicated Hosting, Wordpress Managed Hosting). Για μεταφορά φιλοξενίας σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, υπάρχει χρέωση βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου ή βάσει σύμβασης με τον Πελάτη.

11.2. Στις υπηρεσίες δεν υπάρχει δέσμευση εκ μέρους της εταιρείας για την μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο. Η εργασία μεταφοράς παρέχεται δωρεάν και κατόπιν συνεννόησης με τον Πελάτη και μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί με αυτόματο τρόπο, κάτι που διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας .

11.3. Κάθε άλλη περίπτωση μεταφοράς, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας ή βάσει των γενικών τιμολογιακών όρων.

11.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μεταφορά περιεχομένου (δωρεάν ή μη) από την εταιρεία  είναι να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ήδη υπάρχουσα φιλοξενία ή τα δεδομένα της με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

 1. - Να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία εισόδου του Πίνακα Ελέγχου της προηγούμενης φιλοξενίας ή
 2. - Να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του root user της προηγούμενης φιλοξενίας ή
 3. - Να είναι διαθέσιμο αρχείο backup (χειροκίνητο ή αυτόματο) με τα πλήρη δεδομένα που πρέπει να μεταφερθούν

11.5. Μοναδική ευθύνη της εταιρείας για την εργασία μεταφοράς περιεχομένου είναι να αντιγράψει τα δεδομένα πλήρως και ακριβώς όπως είναι από την προηγούμενη φιλοξενία στο πακέτο που ενεργοποιήθηκε από τον Πελάτη στις υποδομές της. Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί τους παρακάτω βασικούς ελέγχους σε επίπεδο περιεχομένου:

 1. - Έλεγχος των δικαιωμάτων (permissions) σε αρχεία και φακέλους.
 2. - Έλεγχος ορθής σύνδεσης του website με τη βάση δεδομένων. Επιβεβαιώνεται ότι τα στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων (όνομα βάσης, όνομα χρήστη βάσης, κωδικός χρήστη βάσης) είναι σωστά δηλωμένα στο αρχείο με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (configuration file).
 3. - Επιβεβαίωση ότι έχει μεταφερθεί το πλήρες σύνολο των δεδομένων (αρχεία, βάσεις δεδομένων, emails) και οτι δεν υπάρχουν απώλειες.

11.6. Κάθε άλλος έλεγχος καθώς και η αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών ώστε να λειτουργεί το website κατά τον αναμενόμενο τρόπο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη ή/και του προγραμματιστή/διαχειριστή του website και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του website.

11.7. Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

12. Υπηρεσίες αναφορικά με τα domain names

12.1. Η Cloud Concept είναι επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου (domain names) και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ πελάτη και του Μητρώου Ονομάτων Χώρου (αρ.μητρώου 19-029).

12.2. Ο πελάτης όταν προβαίνει σε καταχώρηση και κατοχύρωση domain name οφείλει να γνωρίζει και να συμφωνεί με τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς των εκάστοτε μητρώων. 

12.3. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη domain name για το οποίο επιθυμεί ο πελάτης να χρησιμοποιεί την υπηρεσία, τότε η Cloud Concept αναλαμβάνει να αντιστοιχίσει το domain name με την αριθμητική διεύθυνση των server της. Σε περίπτωση διαγραφής, προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης από την ΕΕΤΤ του domain name που χρησιμοποιεί ο πελάτης στην Υπηρεσία ή μεταβίβασης του domain name από τον πελάτη σε τρίτo, ο πελάτης υποχρεούται όπως ενημερώσει εγγράφως άμεσα την εταιρεία, διαφορετικά θα ευθύνεται ο ίδιος σε αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημιάς υποστεί η εταιρεία.

12.4. Σας συστήνουμε να ενημερωθείτε από τη σελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τα σχετικά κανονιστικά κείμενα https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html για τα domain name .gr ή .ελ (Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ως ισχύει καθώς και η συναφής νομοθεσία) όπως και τη σελίδα της ICANN https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Για την κατοχύρωση και διαχείριση domain name με κατάληξη .eu ακολουθούνται οι κανόνες της Eurid, ενώ για άλλες περιπτώσεις tld ακολουθούνται οι κανόνες της ICANN.

12.5. Κατά τη διαδικασία υποβολής στοιχείων με σκοπό την κατοχύρωση domain name είστε υποχρεωμένοι να δηλώνετε τα πλήρη και ακριβή στοιχεία σας αφού βεβαιωθείτε για την ορθότητά τους και τα οποία οφείλετε να διατηρείτε επικαιροποιημένα. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση που κατοχυρώνεται domain name για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να δηλώσετε ως κάτοχο αυτόν, ενώ τα δικά σας στοιχεία οφείλετε να καταχωρήσετε ως πρόσωπο επικοινωνίας (contact person).

12.6. Η κατοχύρωση του domain name ολοκληρώνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής. Σε περίπτωση real time πληρωμής η κατοχύρωση ολοκληρώνεται αμέσως, ενώ σε περιπτώσεις εμβασμάτων μετά την επιβεβαίωση της καταβολής. Αν στο τυχόν μεσοδιάστημα το domain name έχει κατοχυρωθεί από τρίτους, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη και μπορείτε να επιλέξετε την κατοχύρωση άλλου domain name. Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί εγκαίρως το ποσό της ανανέωσης του domain name που λήγει σε .gr ή .ελ (προ της λήξης ή εντός 15 ημερών από αυτή) η εταιρεία δύναται να το διαθέσει για κατοχύρωση σε τρίτους ενδιαφερόμενους.

12.7. Δικαίωμα υπαναχώρησης αναγνωρίζεται μόνο για την κατοχύρωση domain name με κατάληξη .gr ή .ελ (εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της επιβεβαίωσης της πληρωμής), ενώ για τα υπόλοιπα tld και για τις ανανεώσεις domain name δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα υπαναχώρησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται μέσω email προς την εταιρεία.

12.8. Τα άλλα μητρώα domain names (tld .com, .org κλπ) δύνανται μετά τη λήξη της διάρκειας που ορίζουν να τα διαθέσουν σε τρίτους, συνεπώς τόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση όσο και γενικά καλείστε να ανανεώνετε εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη τους καταβάλλοντας το σχετικό κόστος.

12.9. Για οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων ή άλλης παραβίασης διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και των οικείων αποφάσεων της ΕΕΤΤ, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο πελάτης.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με τους πελάτες μας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών μας, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αίτηση επικοινωνίας

ΠΑΝΩ